Ładowanie…

Aktualności Prawne – Luty 2022

  • PRAWO ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii – UC 99

Zakup projektów farmy fotowoltaicznej

Rozwój farm wiatrowych w Polsce

Nowelizacja ustawy o OZE – prosumenci

GOSPODARKA WODOROWA

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie spółki PGNiG SPV 7

Rozwój gospodarki wodorowej w Arabii Saudyjskiej

Strategia wodorowa Grupy Orlen

(więcej…)

Newsletter prawny – Styczeń 2022

  • PRAWO ENERGETYCZNE

GOSPODARKA WODOROWA

Pakiet legislacyjny dla wodoru

Śląsko – Małopolska Dolina Wodorowa

ENERGETYKA WIATROWA

Możliwość składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla offshore

Projekt liberalizacji ustawy odległościowej

Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych na rzecz elektrowni wiatrowych

Szwedzkie farmy wiatrowe w Polsce

(więcej…)

Aktualności Prawne – Styczeń 2022

PRAWO ENERGETYCZNE

5 najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w 2021 roku

Pierwsze stacje wodorowe w Polsce

Nowelizacja ustawy górniczej

Nowe zasady przyłączania i współpracy mikroinstalacji fotowoltaicznych z siecią

Wykaz odbiorców przemysłowych na rok 2022

Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

(więcej…)

Aktualności Prawne – Grudzień 2021

PRAWO ENERGETYCZNE

Zmiana formuły rozliczeniowej dla nowych prosumentów – net billing

Ponowne przyjęcie norm emisji dla energetyki przez Unię Europejską

Plan dla górnictwa

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce

Konferencja klimatyczna COP26

Dodatek energetyczny dla najuboższych odbiorców energii

Rozporządzenie na potrzeby offshore

Senackie poprawki do nowelizacji prawa energetycznego

(więcej…)

Aktualności Prawne – Listopad 2021

PRAWO ENERGETYCZNE

Plan wprowadzenia rekompensat w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej

Minister Klimatu i Środowiska zwrócił się o pilne procedowanie projektu nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw znajdującego się obecnie na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Zakres przepisów ma objąć wsparcie odbiorców pobierających dodatek mieszkaniowy, zasiłek stały, zasiłek okresowy, emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, rencistów mających świadczenie równe najniższej emeryturze, posiadaczy Karty Dużej Rodziny mieszczących się w pierwszym progu podatkowym i obecnie wychowującym trójkę dzieci oraz osób z najniższymi dochodami zgodnie z rekomendacjami Banku Światowego (na zasadach programu Czyste Powietrze- dla gospodarstw domowych wieloosobowych 890 zł dochodu na osobę, dla jednoosobowych 1250zł na osobę).

(więcej…)

Aktualności Prawne – Październik 2021

PRAWO ENERGETYCZNE – RYNEK ENERGII:

Ryczałtowa opłata mocowa na rok 2022

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że od 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany co do ryczałtowej opłaty mocowej dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców:

  • Gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,37zł miesięcznie
  • Gospodarstwa zużywające od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 5,68zł miesięcznie
  • Gospodarstwa zużywające od 1,2 do 2,8 MWh rocznie zapłacą 9,46zł miesięcznie
  • Gospodarstwa o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie zapłacą 13,25zł miesięcznie

Wysokość opłaty będzie również uzależniona od tzw. indywidualnej krzywej poboru czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Dodatkowo tymi stawkami zostaną objęci odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 o mocy zamówionej do 16kW.

(więcej…)

Aktualności Prawne – Wrzesień 2021

PRAWO ENERGETYCZNE

„RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W POLSCE” – RAPORT TOE po raz kolejny współtworzony przez członków Zespołu prawa energetycznego MGS LAW

Wakacje minęły, a my z przyjemnością informujemy, że radcowie prawni i partnerzy MGS LAW – Anna Eliszewska i Michał Sznycer przy kooperacji zespołu prawa energetycznego Kancelarii mieli przyjemność współtworzyć Raport Towarzystwa Obrotu Energią (TOE)  „Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce – stan za 30 marca 2021 roku.”

Mec. Anna Eliszewska przygotowała materiał na temat wdrażania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Tworzyła również materiał obejmujący analizę zagadnień prawnych związanych ze wzrostem popularności kontraktów typu cPPA. Anna Eliszewska jest także członkiem Zespołu TOE ds. Raportu.

(więcej…)

Aktualności Prawne – Sierpień 2021

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowej sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2022 roku.

Co to oznacza dla obecnego stanu prawnego?

Wielkość udziału dla tzw. zielonych certyfikatów (dotyczących OZE) w porównaniu z rokiem 2021 została obniżona z 19,5% do 18,5%, natomiast procentowy udział dla tzw. błękitnych certyfikatów (dotyczących biogazu rolniczego) pozostaje bez zmian na poziomie 0.5%. Zmiana ta zgodnie z opinią Ministra Klimatu i Środowiska ma za zadanie utrzymanie stabilnych i przede wszystkim przewidywalnych warunków działania rynku OZE. Przyczyni się to również do ograniczenia kosztów tego systemu przez zarówno odbiorców końcowych, jak i energochłonnych.

(więcej…)

Newsletter prawny – Sierpień 2021

PRAWO ENERGETYCZNE – NOWELIZACJE:

Opóźnienia w połączeniu PGNiG z Lotosem:

Fuzja Orlenu z PGNiG i Lotosem może się opóźnić ze względu na problemy z przeniesieniem koncesji na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w Polsce. W obecnym stanie prawnym istnieje ryzyko, iż takowa operacja nie mogłaby być zrealizowana. Założeniem połączenia jest utrzymanie wszystkich koncesji lecz jeśli połączenie spółek nastąpi na zasadzie wymiany akcji to koncesje na ropę i gaz najprawdopodobniej trafią na wolny rynek.

Zmiany w opłatach koncesyjnych dla magazynowania oraz wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpłynął projekt rozporządzenia, które jest realizacją delegacji ustawowej z ostatniej nowelizacji ustawy o prawie energetycznym. W związku z tym w 3. kwartale bieżącego roku uregulowane zostaną opłaty koncesyjne dla magazynowania energii elektrycznej oraz wytwarzania energii dla morskich elektrowni wiatrowych. Opłata ma wynosić 23 tys. zł za każdy megawat mocy zainstalowanej i ma to być maksymalna wysokość dopuszczalna ustawowo dla wytwarzania energii. Natomiast dla magazynowania energii przyjęte zostało obliczanie takowej opłaty na podstawie współczynnika identycznego jak dla dystrybucji, przesyłania oraz wytwarzania energii elektrycznej.

(więcej…)