Ładowanie…

Biegły w postępowaniu administracyjnym

Biegli sporządzający opinie na zlecenie organów administracji państwowej napotykają trudności wynikające z braku opracowań wiodących w zasadach i metodach.

Pojęcie „administracja” jest wieloznaczne i oznacza też czynności wykonywane przez organy państwowe lub samorządowe w zakresie funkcji wykonawczej.

(więcej…)

Eksperci w biznesie – zasadność kosztu przedsiębiorcy

 

Rozwijająca się gospodarka rynkowa inspiruje przedsiębiorców do tworzenia nowych obszarów działania, jak i przyciąga nowych uczestników rynku. Za rozwojem tym podąża zarówno prawo tworzone przez ustawodawców, jak i nauka, badająca zachodzące procesy i starająca się je uporządkować. Proces ten jest ciągły, bardziej lub mniej dynamiczny, jednak cały czas wymagający analizowania przyjętych założeń biznesowych w różnych aspektach. Trudno więc przedsiębiorcy posiąść pełną interdyscyplinarną wiedzę, aby był w pełni samowystarczającą (czytaj wszechwiedzącą) jednostką. W sytuacjach braku pewności co do własnej wiedzy przedsiębiorca zastanawia się czy może warto ponieść koszt i skorzystać z pomocy osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną. (więcej…)

Pomosty na wodach śródlądowych

 

Wszystkie akweny i cieki wodne wód powierzchniowych położone na lądach tj. jeziora, wody bagienne, rzeki, stawy oraz kanały stanowią wody śródlądowe. Wyłączeniami objęte są morskie wody wewnętrzne i wody morza terytorialnego. Ponad 600 tys. hektarów gruntów w Polsce jest pokrytych wodami z przewagą powierzchni wód płynących. Wody powierzchniowe stanowią wody śródlądowe, a bywają również podziemne i przejściowe. (więcej…)

Innowacje w gospodarce biznesowej

Innowacje to wdrożenie nowego lub udoskonalonego produktu (wyrób, usługa) również procesu, albo organizacji w podmiocie gospodarczym, w tym miejsca pracy.

Warunkiem uznania innowacji jest aby produkt, usługa, proces były nowe lub poważnie udoskonalone dla podmioty w którym mają uzyskać udział. Mogą być opracowane jako pierwsze, lub przyswojone od innych lecz koniecznie wdrożone tj. wprowadzone na rynek inaczej nazywając faktycznie wykorzystywane w działalności danego pomiotu gospodarczego. (więcej…)

Autonomiczne minibusy – czy jesteśmy gotowi na rewolucję?

 

Wstęp

W latach 2010-2014 średni wzrost sprzedaży robotów wynosił 17% rocznie, a w 2014 r. sprzedaż wzrosła o 29%, co stanowi najwyższy w historii wzrost sprzedaży z roku na rok. Co więcej, w ciągu ostatnich dziesięciu lat trzykrotnie wzrosła liczba składanych wniosków patentowych dotyczących robotyki. (więcej…)

Zarządzanie majątkiem firmy

Zarządzanie organizacją jest złożonym, wielopoziomowym procesem sekwencyjnym, wymagającym wieloaspektowej analizy i dekompozycji. Zarządzanie dokonuje się w złożonym procesie. W ramach tego procesu realizowanych jest wiele różnych wzajemnie powiązanych działań, zmierzających do osiągania ustalonych celów.

System zarządzania natomiast stanowi przestrzeń rzeczowo-konceptualną, w której realizowany jest proces zarządzania, ze wszystkimi składającymi się nań funkcjami. „W przestrzeni tej występują, jako elementy systemu, podmioty zarządzające, przedmioty zarządzania oraz wiążące je relacyjne procedury procesu zarządzania. System realizowany jest przez proces zarządzania i poszczególne jego składowe, a te z kolei przebiegają wedle reguł systemu” [Kucharczyk 1999, s. 85]. (więcej…)

Wieloaspektowość statusu rzecznika patentowego w postępowaniu cywilnym

 

Ogólny zarys instytucji prawnej rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy to osoba o nieskazitelnym charakterze, wpisana na listę rzeczników patentowych po złożeniu ślubowania, mająca obywatelstwo państwa członkowskiego (włada językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej), korzystająca z praw publicznych, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, legitymująca się tytułem magistra studiów technicznych lub prawniczych po odbytej aplikacji rzecznikowskiej. (więcej…)

Wycena znaku towarowego

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowy Standard Wyceny 210 – Wartości niematerialne i prawne określają, jako możliwe do wyceny, które są możliwe do zidentyfikowania i wyodrębnienia, jeżeli spełniają warunki: (więcej…)

Ekonomiczny okres użytkowania

 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047 z późn. zm.) definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: (więcej…)

Wycena statków

 

Armatorom ku rozwadze…

 

Statek jest dużym obiektem pływającym przeznaczonym do przewozu ludzi i ładunków.

Mały statek wodny to środek techniczny zwykle bezpokładowy, z napędem wiosłowym, żaglowym lub mechanicznym. (więcej…)