Ładowanie…

Definicje

Przywołane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) – wyciąg


MASZYNA

  • Zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się z sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden wykonuje ruch, połączonych w całość mających konkretne zastosowanie.
  • Zespół określony w tiret pierwsze, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy do podłączenia do źródeł energii i napędu.
  • Zespół określony w tiret pierwsze i drugie, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji.
  • Zespół maszyn określonych w tiret pierwsze, drugie i trzecie lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość.
  • Zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.

WYPOSAŻENIE WYMIENNE

Urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika przez samego operatora, w celu zmiany
funkcji maszyny lub ciągnika lub przyporządkowanie nowej funkcji, o ile to wyposażenie nie jest narzędziem.


ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA

Element:

  • który spełnia funkcje bezpieczeństwa, oraz
  • który jest wprowadzony do obrotu niezależnie, oraz
  • którego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, oraz
  • który nie jest niezbędny do działania maszyny lub który można zastąpić zwykłymi elementami tak, aby maszyna mogła działać.

Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa jest zawarty w załączniku V, który może być uaktualniony zgodnie z art. 8 ust. 1 lit a).


OSPRZĘT DO PODNOSZENIA

Element lub wyposażenie nie związane z maszyną podnoszącą, umożliwiające utrzymanie ładunku,
umieszczone pomiędzy maszyną ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną
część ładunku i które jest wprowadzone do obrotu niezależnie; zawiesia i ich elementy również są
uznawane za osprzęt do podnoszenia.

ŁAŃCUCHY, LINY I PASY

Łańcuchy, liny i pasy zaprojektowane o wykonane do podnoszenia jako część maszyny podnoszącej
lub osprzętu do podnoszenia.

ODŁĄCZALNE URZĄDZENIA DO MECHANICZNEGO PRZENOSZENIA NAPĘDU

Odłączalny element do przenoszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku. W przypadku gdy urządzenie zostało wprowadzone do obrotu z osłoną, należy je traktować jako jeden produkt;

MASZYNA NIEUKOŃCZONA

Zespół, który jest prawie maszyną, ale nie może służyć do konkretnego zastosowania. Układ napędowy
jest maszyną nie ukończoną. Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do lub
połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukończoną lub wyposażeniem, tworząc w ten sposób
maszynę, do której ma zastosowanie niniejsza dyrektywa;

WPROWADZENIE DO OBROTU

Udostępnienie maszyny lub maszyny nieukończonej po raz pierwszy we Wspólnocie z zamiarem jej
dystrybucji lub użytkowania, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie;

PRODUCENT

Osoba fizyczna lub prawna, która projektuje lub produkuje maszyny lub maszyny nieukończone objęte
niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny nieukończonej z niniejszą
dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną nazwą lub znakiem towarowym
lub do własnego użytku. W razie braku producenta odpowiadającego powyższej definicji za producenta
uważana jest osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku maszyny lub
maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą.

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

Osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, która otrzymała
pisemne upoważnienie od producenta do wykonywania w jego imieniu wszystkich lub niektórych jego
zobowiązań oraz formalności związanych niniejszą dyrektywą.

ODDANIE DO UŻYTKU

Pierwsze wykorzystanie we Wspólnocie maszyny objętej niniejszą dyrektywą zgodnie z jej przeznaczeniem.

NORMA ZHARMONIZOWANA

Niewiążąca specyfikacja techniczna przyjęta przez organ normalizacyjny, to znaczy Europejski Komitet
Normalizacyjny (CEN Europejski komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję, zgodnie
z procedurami ustanowionymi w dyrektywie 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22
czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.