Ładowanie…

Innowacje w gospodarce biznesowej

Innowacje to wdrożenie nowego lub udoskonalonego produktu (wyrób, usługa) również procesu, albo organizacji w podmiocie gospodarczym, w tym miejsca pracy.

Warunkiem uznania innowacji jest aby produkt, usługa, proces były nowe lub poważnie udoskonalone dla podmioty w którym mają uzyskać udział. Mogą być opracowane jako pierwsze, lub przyswojone od innych lecz koniecznie wdrożone tj. wprowadzone na rynek inaczej nazywając faktycznie wykorzystywane w działalności danego pomiotu gospodarczego.

 • innowacje produktowe – to wyroby lub usługi wprowadzone w obszarze swoich cech
 • innowacje procesowe – to wdrożone lub znacząco udoskonalone metody produkcji lub dostawy
 • innowacje marketingowe – to zmiany w projekcie produktu, opakowania, dystrybucji lub ceny
 • innowacje organizacyjne – to nowe metody działania firmy, miejsca pracy, otoczenia itp.

Wzrost gospodarczy to także oprócz wzrostu produktywności, wzrost kapitału i jakości pracy. Pojawienie się nowych produktów, lepszej jakości sprzyja oczekiwaniom konsumentów.

Spadek cen spowodowanych innowacjami prowadzi do wzrostu nakładów na ich nabycie co w konsekwencji posiada przełożenie na wzrost kapitału, a w konsekwencji przekłada się na wzbogacenie kapitału ludzkiego. Stworzenie nowych metod wymagających nabycia nowych umiejętności i pozyskania niezbędnej wiedzy.

Wiedza i innowacje są narzędziami podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz sprzyjają zwiększeniu inicjatyw inwestycyjnych w powiązaniu z badaniami oraz rozwojem posiadającymi dającymi przełożenie na innowacyjność. Celem gospodarczym jest zwiększenie znaczenia roli innowacyjności wdrożonej stanowiącej przekonywujący dowód efektywnej drogi biznesowej.

System prawny powinien umożliwiać operatywne prowadzenie podmiotu gospodarczego, ochronę własności intelektualnej i promocję czynności innowacyjnych. Realizacja technologicznego rozwoju wymaga oparcia o wiedzę naukową. Budowa konkurencyjności opartej o wiedzę naukową bieżąco wzbogacaną, wymusza nowe, wydajne miejsca pracy.

Obecne tempo zmian w technice, technologii i organizacji wymuszają dla rynkowej prosperity stwarzania innowacyjności.

Dla wszystkich przedsiębiorstw występuje silna potrzeba wprowadzania innowacyjności niejednokrotnie w kilku obszarach (produkty, technologie, partnerskie relacje itp.).

Ważną rolę spełnia sektor usług głównie poprzez wprowadzanie rozwiązań nietechnologicznych lecz jakościowych oraz organizacyjnych.

Nowoczesny rozwój w warunkach gospodarki rynkowej wymaga wiedzy świadomości i kultury innowacyjnej.

Oprócz kapitału społecznego , wzajemnego zaufania ukazuje i rozszerza sferę aktywności powodując iż społeczności zarobcze są bardziej innowacyjne.

Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności może mieć swe oparcie o:

 • centra innowacji
 • banki przedsiębiorczości
 • instytucje otoczenia biznesu
 • strefy ekonomiczne
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • parki naukowe
 • laboratoria przemysłowe.

Wielokierunkowe ścieżki i powiązania powodują spełnienie oczekiwać małych i większych podmiotów. Innowacyjność wyzwala potrzebę posiadania wysoko kwalifikowanej kadry i w tym kierunku należy zmierzać co w konsekwencji wiąże się z posiadaniem środków o które nie jest łatwo. Działalność innowacyjna wymaga wsparcia np. ulg podatkowych, uproszczenia obsługi dokumentów, obniżenia oprocentowania kredytów, na zakup środków automatyzacji produkcji.

Krajowy rynek posiada strumienie wsparcia w:

 • pozyskiwanie dużych środków finansowych z programów pomocowych
 • udział podmiotów gospodarczych w pozyskiwaniu środków na działalność innowacyjną
 • zaangażowanie w pracach badawczych
 • rozwój formy współpracy.

Obszarem braku motywacji jest niewystępowanie wskaźników porównywalności efektów dla różnych obszarów poziomej egzystencji. Zagrożenie stwarza ograniczony popyt na innowacje i niestabilność finansowania w kolejnych latach. Słabą stroną jest również nierównomierny rozwój instytucji otoczenia biznesu, słabo prowadzone działania promocyjne, jak również brak wiedzy o rzeczywistych efektach, ich skuteczności, użyteczności czy też trwałości.

Strategia rozwojowa innowacyjności winna obejmować obszary edukacji oraz sektor przedsiębiorców. pozycja gospodarki zależna od rynku finansowego oczekuje przyjaznego środowiska, otoczenia prawno-finansowego oraz wsparcia na wszystkich płaszczyznach. Rozwój usług tworzący miejsca pracy posiadający swoje należne miejsca w eksporcie (turystyka, kultura, medycyna itp.) wymaga trwałego uznania elit rządzących oraz zauważalnego udziału w dochodzie narodowym.

Społeczeństwo informacyjne posiada wiedze o najlepszych i najkrótszych trasach do innowacyjności jak również warunków jej wdrożenia jako czytnika efektywności.

 

Materiały edukacyjne SEM