Ładowanie…

Serdecznie zapraszamy na BLOG PRAWNY, prowadzony przez MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp.p. – Członka Wspierającego SEM, gdzie omawiane są następujące tematy:

Elektronizacja zamówień publicznych
Już od 18 kwietnia 2018 roku zamawiający oraz wykonawcy będą zobowiązani do prowadzenia komunikacji po postępowaniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Od 18 października br. wymóg ten będzie obowiązywał w pozostałym zakresie.

Nowe Kodeksy pracy – projekty w marcu
W marcu br. poznamy projekt dwóch nowych kodeksów pracy, nad którymi pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Pierwszy z nich będzie dotyczyć praw pracowników, drugi uprawnień związków zawodowych. Małe firmy, zatrudniające do 10 osób, zostaną zwolnione z kluczowych formalności przy rozwiązywaniu umów o pracę. Przede wszystkim nie będą musieli uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli wypłacą pracownikowi co najmniej (decydować ma staż pracy) odprawę o równowartości jednomiesięcznej pensji. Ponadto projekt ma zakładać mniej biurokratycznych obowiązków przy udzielaniu urlopu, planowaniu czasu pracy czy prowadzeniu akt osobowych pracowników.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie powierzenia w świetle RODO – część II
RODO – w kolejnym artykule, dotyczącym ochrony danych osobowych omawiamy następujące kwestie:
Zasady przetwarzania i podpowierzenie
Rejestr przetwarzania
Wyznaczenie IODO
Relacja z administratorem i organem nadzorczym
Zabezpieczenie danych osobowych
Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego wynikająca z RODO
– odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osoby, której dotyczą dane osobowe
– odpowiedzialność administracyjna – kary pieniężne

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych podpisana przez Prezydenta w dniu 5 lutego 2018 r. Ustawa reguluje rynek paliw alternatywnych w transporcie, w szczególności w zakresie transportu wykorzystującego energię elektryczną oraz gaz ziemny (CNG, LNG) oraz zasad działania uczestników tego rynku. Wprowadza się zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa pozwoli wprowadzić w życie instrumenty wsparcia rozwoju transportu elektrycznego. Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (z pewnymi wyjątkami).

Procedury antykorupcyjne dla średnich przedsiębiorstw
Przedsiębiorcy będący co najmniej średnimi przedsiębiorcami zdefiniowanymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej będą mieli obowiązek opracowania i wdrożenia procedur antykorupcyjnych w swoich organizacjach. Katalog środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, mających na celi przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych został podany przykładowo. (…)
Brak realizacji ww. obowiązków zagrożony będzie sankcją kary pieniężnej od 10 000 do 10 000 000 zł. Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) będzie miało uprawnienie do skontrolowania przedsiębiorcy w zakresie stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

„Adwokat przydaje się w życiu” – adw. Agnieszka Cwalina-Kowalewska prowadzi szkolenie w ramach PIA
Mamy przyjemność poinformować, że w ramach programu Przedsiębiorca w projekcie „Adwokat Przydaje się w życiu” Pomorskiej Izby Adwokackiej adw. Agnieszka Cwalina-Kowalewska, partner w Kancelarii MGS poprowadziła szkolenie dla Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim na temat: „Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych: RODO – o czym warto pamiętać”.

Podsumowanie prawne stycznia 2018 r. obejmuje następujące zagadnienia:
PRAWO ENERGETYCZNE: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych podpisana

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW:

Kara ponad 20 mln zł dla Banku Millennium

Zmowa cenowa podmiotów certyfikujących

PRAWO PRACY: Dwa nowe Kodeksy pracy – projekty w marcu

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

Projekt ustawy o jawności życia publicznego a obowiązki średnich przedsiębiorców

Zmiany warunków technicznych budynków i ich usytuowania

ORZECZNICTWO:

Umowa najmu na czas oznaczony – nieważne postanowienie o możliwości odbioru rzeczy wynajętej do czasu uregulowania czynszu

Obniżenie wartości nieruchomości sąsiadującej z terenem planowanej inwestycji jest zagadnieniem wykraczającym poza przedmiot postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i należy do właściwości sądów powszechnych

Wypełnienie weksla po upływie terminu przedawnienia

Wiadomości energetyczne
Prezydent podpisał ustawę o rynku mocy (oraz zmianę obliga giełdowego dla energii elektrycznej od 2018 roku na poziomie 30% dla wytwórców energii w źródłach konwencjonalnych).
Nowe rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 grudnia 2017 roku.

Brązowy medal dla Marcina Muzy – Trójmiejski Ultra Track zima 2018
Gratulacje dla mec. Marcina Muzy, radcy prawnego, młodszego partnera kancelarii MGS, za zajęcie III miejca i zdobycie brązowego medalu w klasyfikacji radców prawnych i aplikantów w zawodach TUT Zima 2018.

Zawodnicy zimowego Trójmiejskiego Ultra Track (TUT) mieli do pokonania w dniu 17.02.2018 dystans 68 km. po górzystym terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Mec. Marcin Muza przebiegł ten dystans w łącznym czasie: 07:20:15. Serdecznie gratulujemy!

Prawne podsumowanie 2017 roku
Prezentujemy tu najważniejsze informacje prawne z minionego roku, zebrane dla Państwa z zakresu prawa pracy, administracji, energetyki, ubezpieczeń i innych istotnych dla przedsiębiorcy aspektów prowadzenia biznesu.