Ładowanie…

Statut SEM

STATUT

STOWARZYSZENIA EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MAJĄTKOWYCH i może używać nazwy skróconej „SEM”.

§ 2

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdynia, a obszarem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. SEM posiada osobowość prawną i może być członkiem innych stowarzyszeń o podobnej tematyce.

3. SEM działa w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach (Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. ze zmianami z 25 września 2015 r. (Dz. U. z dnia 19 listopada 2015 r. poz. 1923).

§ 3

1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą członków realizujących treść statutową.

2. Jest stowarzyszeniem nauk technicznych i ekonomicznych, którego cele stanowią twórcze dążenia rozwoju gospodarki majątkowej.

3. Podejmuje działania w obszarach aktywów majątkowych, edukacyjnych i projektowych.

§ 4

Do realizacji zadań statutowych SEM opiera działalność na pracy społecznej swoich członków i może zatrudniać pracowników (w tym swoich członków), powierzać członkom wykonywanie czynności zlecanych oraz powoływać biura i zatrudniać funkcyjnych członków Zarządu z wynagrodzeniem za wykonywane czynności w związku z pełnioną funkcją lub zleconym zadaniem.

§ 5

SEM zrzesza osoby wykonujące określone lub pokrewne zawody podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności.

§ 6

SEM może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 7

Stowarzyszenie używa znaku firmowego, pieczęci, odznak członkowskich i honorowych oraz innych znaków organizacyjnych według przepisów wewnętrznych.

§ 8

Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II

CELE SEM I ICH REALIZACJA

§ 9

Cele SEM to:

1. Edukacja, specjalizacja, podnoszenie kwalifikacji, nadawanie stowarzyszeniowych uprawnień i nowatorstwa w realiach gospodarczych kraju dla nauki, techniki oraz przedsięwzięć nowatorskich.

2. Przygotowanie członków do podjęcia czynności: doradczych, konsultingowych, projektowych, specjalistycznych i rzeczoznawczych oraz szkoleniowych i marketingowych.

3. Inicjowanie form etyki społeczno-zawodowej oraz form wymiany informacji z gospodarki majątkowej.

4. Reprezentacja i obrona interesów swoich członków.

5. Wspieranie majątkowej innowacyjności i przedsiębiorczości.

§ 10

Realizacja celu przez:

1. Nadawanie uprawnień rzeczoznawców, doradców, konsultantów, specjalistów, wykładowców, projektantów i menedżerów.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami, instytutami, korporacjami, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz ekonomicznymi, ośrodkami i instytucjami w kraju i poza jego granicami.

3. Opracowywanie opinii, raportów, operatów, ekspertyz, dokumentacji i tłumaczeń tekstów.

4. Prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji, seminariów i spotkań branżowych oraz audytów i ocen.

5. Potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności wg stowarzyszeniowego systemu.

6. Nadzór nad przestrzeganiem standardów zawodowych.

7. Prowadzenie branżowych form działalności gospodarczej.

§ 11

Środki na realizację:

1. Wpisowe i składki członkowskie.

2. Opłaty za szkolenia i uprawnienia.

3. Działalność gospodarcza.

4. Dotacje i darowizny oraz inne formy sponsorowania.

5. Członkostwo wspierające.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd.

4. Członkostwo powstaje po powiadomieniu kandydata o pozytywnej decyzji Zarządu oraz dokonaniu bieżących opłat.

5. Założyciele stowarzyszenia stają się członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.

§ 13

Członkowie stowarzyszenia posiadają prawo:

a) Brać udział w Walnym Zebraniu Członków a w wypadku organizacji Walnego Zebrania Delegatów brać udział w obradach.

b) Wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia.

c) Zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski korespondujące ze statutem.

d) Brać udział na zasadach określonych przez organizatorów w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności.

§ 14

1. Obowiązki członków

a) Zabiegać o rozwój Stowarzyszenia,

b) Uczestniczyć w działalności i szkoleniach,

c) Stosować się do uchwał władz i statutu,

d) Przestrzegać Kodeks Etyki Stowarzyszeniowej,

e) Opłacać składki w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

2. Wysokość składek i opłat ustala Zarząd.

§ 15

Członkostwo honorowe

a) Osoba szczególnie zasłużona może uzyskać tytuł honorowy z biernym lub czynnym głosem wyborczym.

b) Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek w wysokości przypadającej dla członka zwyczajnego.

§ 16

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b) usunięcia za Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z następujących przyczyn:

– zaległości w opłacaniu składek,

– naruszania zasad etyki,

działania wbrew statutowi i podjętym uchwałom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

– ukaranie za umyślne przestępstwo,

c) ubezwłasnowolnienia,

d) utraty osobowości prawnej.

2. Procedura odwoławcza:

a) Uchwałę o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd.

b) Odwołanie od uchwały w terminie 30 dni kieruje się poprzez Zarząd do najbliższego Walnego Zebrania.

c) W okresie od podjętej uchwały do Walnego zebrania członkostwo jest zawieszone.

d) W okresie zawieszenia ustają:

– obowiązek płacenia składek,

– czynne i bierne prawo wyborcze,

– uzyskane uprawnienia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I ORGANIZACJA

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków lub Delegatów,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia nie licząc członków wspierających przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów. Jeżeli Stowarzyszenie przekroczy:

100 członków – jeden delegat na 3 członków,

200 członków – jeden delegat na 5 członków,

Powyżej 200 członków – jeden delegat na 10 członków.

3. Kadencja delegatów trwa 2 lata.

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

5. Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwala Zarząd i przedstawia Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.

6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym z wyjątkiem gdy większość ponad 50% biorących udział w zgromadzeniu zdecyduje o głosowaniu jawnym.

7. Uchwały władz zapadają większością głosów a przy ich równości decyduje głos przewodniczącego.

8. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność Prezesa lub V-ce Prezesa.

9. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Dopuszcza się głosowanie korespondencyjne papierowe lub elektroniczne (jawne).

§ 18

Walne Zebranie Członków

a) Uchwały zapadają większością głosów.

b) Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być tajne lub jawne.

c) W skład Zarządu wchodzą: Prezes, V-ce Prezesi i członkowie.

d) Ukonstytuowanie władz odbywa się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

e) Na kandydowanie do władz zainteresowany musi wyrazić zgodę.

§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, do kompetencji której należy:

a) Prognozowanie głównych kierunków rozwoju działalności,

b) Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) Wybór nowych władz: Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

e) Zatwierdzanie wysokości składek i opłat,

f) Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g) Dokonywanie zmian w statucie,

h) Rozwiązywanie stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zebranie członków zwoływane jest raz na 5 lat w trybie zwyczajnym i rozpatruje sprawy ujęte w treści §19.

2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków i również z własnej inicjatywy Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków (Delegatów).

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 30 dni po upływie 5 lat, tę rolę może przejąć Komisja Rewizyjna.

4. O terminie i programie Walnego Zebrania należy powiadomić pisemnie członków (delegatów) wyprzedzająco w terminie 4 tygodni.

5. Proponowany porządek obrad przez Zarząd Walne Zebranie może przyjąć lub zmienić.

§ 21

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały w pierwszym terminie gdy uczestniczy połowa uprawnionych do głosowania, w drugim bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały w sprawach zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte przy min. połowie uczestniczących uprawnionych członków (delegatów).

§ 22

Zarząd składa się z 3 ÷ 9 osób oraz może powoływać prezydium, które tworzą Prezes, V-ce Prezes i Sekretarz.

Kompetencje Zarządu:

1. Reprezentowanie SEM na zewnątrz jednoosobowo przez Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Kierowanie bieżącą działalnością.

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

4. Powoływanie i zatrudnianie pracowników.

5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

6. Uchwalanie preliminarza budżetu.

7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

8. Powoływanie komisji, sekcji, towarzystw i zespołów eksperckich.

9. Wykonywanie innych zadań statutowych.

10. Pracą Zarządu kieruje Prezes a pod jego nieobecność V-ce Prezes lub upoważniony członek.

11. Nadawanie uprawnień, tytułów zawodowych, odznak i dyplomów.

12. Ustalanie zasad wyboru delegatów.

13. Ustalanie wysokości wpisowego, składek i innych opłat.

14. Może powoływać prokurę.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej jak raz na kwartał.

2. Zasady zwoływania zebrań określa regulamin Zarządu.

3. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności połowy członków.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 ÷ 5 członków.

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza.

3. Do zadań komisji należy:

– kontrola gospodarki finansowej i stanu majątku

– przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów

– kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania

– rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu

– przedstawienie na Walne Zebranie sprawozdania oraz wniosku o absolutorium dla Zarządu

4. Zasady pracy komisji określa regulamin.

§ 25

1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

– upływu kadencji

– ustania członkostwa

– zrzeczenia się udziału w tych władzach

– odwołania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie

2. Miejsce które zostało zwolnione uzupełnia się osobą, która uzyskała największą ilość głosów do tych władz.

§ 26

Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd organizuje biuro i określa jego organizację oraz zakres czynności wraz z kompetencjami zatrudnionych pracowników.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Środki finansowe na wykonanie zadań statutowych pozyskane ze składek członków, świadczeń wspierających i dochodów z działalności.

2. Zyski z działalności gospodarczych przeznaczone są na działalność statutową.

3. Stowarzyszenie może zaciągać kredyty i zobowiązania na działalność statutową.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 28

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów.

§ 29

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

2. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz lub Prezes i V-ce Prezes.

Treść statutu przyjęto na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych w dniu 30.08.2016 r., podejmując Uchwałę nr 2/2016 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych.

Aktualizacja 06.04.2018 r.

Zachęcamy do pobrania Statutu Stowarzyszenia Ekspertów Majątkowych w formacie PDF.