Ładowanie…

Oferta

 

Motto: „Trzeba w innowacje z Młodymi iść, korzystając z potencjału Starszyzny.”

 

ZAPRASZAMY

wszystkie osoby z wolą pogłębienia wiedzy, wymiany poglądów i kontynuowania prywatnych lub zawodowych sympatii do gospodarki majątkowej zarówno w jej składnikach finansowych, jak i rzeczowych, do członkostwa w SEM.

Proponujemy uzyskanie uprawnień zawodowych, gwarantując kontakty z naszych zasobów w konfiguracji różnych specjalności.

 

Zakres, z którego warto skorzystać

 • Doskonalenie kwalifikacji i specjalizacji zawodowej
 • Uzyskanie tytułu eksperta w specjalności
 • Wykorzystanie opinii, referencji i rekomendacji dla celów własnych działalności
 • Preferencje w usługach z obszaru majątku (aktywa)
 • Konsultacje ze specjalistami w dziedzinie lub wybranym obszarze
 • Przyjazna, rzeczowa i życzliwa atmosfera w zespołach dyskusyjnych
 • Pozyskiwanie wiedzy w obszarach i strefach uprzednio uzgodnionych
 • Źródło promocji działalności osobistej lub predyspozycji osobistych a również podmiotowych
  w ramach stowarzyszeniowych celów
 • Opiniowanie programów inwestycyjnych
 • Pomoc w opracowywaniu projektów dla uzyskania dotacji lub subwencji w tym UE
 • Wykorzystywanie zasobów wiedzy członków stowarzyszenia dla celów zamierzeń restrukturyzacji, nowatorstwa, unifikacji itp.
 • Wykorzystywanie klimatu do polubownego załatwiania spraw spornych
 • Wypracowanie standardów dobrej jakości w gospodarce majątkowej

 

Masz problem →  Przyjdź do nas → Przedstaw temat → Uzyskasz pomoc

 

REALIZACJA CELÓW SEM

Szkolenia
 • podstawowe
 • uzupełniające
 • specjalistyczne
 • nowatorskie

SEM prowadzi szkolenia w formie zaocznej z końcowym spotkaniem na konsultacje sprawdzające pozyskaną wiedzę i wypełnienie testu kontrolnego.

Nadawanie uprawnień
 • rzeczoznawczych
 • doradczych
 • specjalistycznych
 • majątkowych

Zapraszamy kandydatów na rzeczoznawców ruchomości i konsultantów majątkowych do uzyskania stosownych tytułów.
Dla rzeczoznawców majątkowych posiadamy pakiet programowy do uzyskania tytułu rzeczoznawcy ds. maszyn i urządzeń (niezwiązanych z nieruchomościami).

Organizacja
 • seminariów
 • konferencji
 • spotkań środowiskowych
 • zespołów dyskusyjnych

 

Wystawianie opinii dla:
 • członków SEM
 • działalności zawodowych
 • referencji
 • rekomendacji

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • szkoleń zawodowych
 • usług rzeczoznawstwa
 • wykonawstwa DTR, inwentaryzacji, książek obiektów, instrukcji obsługi itp.
 • ekologii i ochrony środowiska
 • wykonawstwo planów inwestycyjnych, założeń techniczno-ekonomicznych, stanów zaawansowania realizacji prac
 • prowadzenie banku danych zachowań rynku wtórnego, wykonawstwo analiz ekonomicznych
 • wycena wartości niematerialnych (firm, programów, znaków towarowych, udziałów, akcji itp.)

 

Prezentujemy wolę podjęcia innych tematów mających powiązania bezpośrednie lub pośrednie z działalnością majątkową zgodnie ze statutem.

 

SPECJALNOŚCI ZAWODOWE SEM

RZECZOZNAWCY <-> EKSPERCI

Liderzy zawodowi

(Kolor niebieski uprawnienia nadane przez SEM)

adw. Cwalina Kowalewska Agnieszka
Tel. 507 526 676, e-mail: agnieszka.cwalina@adwokatura.pl

 • konsultant praw majątkowych
 • specjalizacja obsługi sektora energetycznego
 • znajomość biznesowego i prawnego języka angielskiego
 • wsparcie prawne podmiotów zagranicznych
 • członek Pomorskiej Izby Adwokackiej (nr up. 1774)

 
mgr Jankowski Michał
Tel. 608 485 691, e-mail: micjan12@gmail.com

 • konsultant zarządzania firmą
 • rzeczoznawca majątkowy
 • licencja pośrednika obrotu nieruchomości

 
mgr inż. Kaśków Andrzej
E-mail: biuro@sem.org.pl

 • asystent rzeczoznawcy wyceny maszyn, urządzeń i taboru pływającego
 • specjalizacja wycena statków
 • logistyka remontów

 
prof. nadzw. AMG dr hab. inż. Ocieczek Aneta
E-mail: a.ocieczek@wpit.am.gdynia.pl

 • rzeczoznawca towaroznawstwa żywności
 • specjalizacja w zakresie przechowalnictwa
 • asystent jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z uprawnieniami
  auditora wewnętrznego
 • wykładowca akademicki i autor wielu publikacji naukowych

 
mgr inż. Osińska Izabela
Tel. (58) 710 06 23, e-mail: biuro@osinscy.com.pl

 • mediator majątkowy
 • rzeczoznawca majątkowy (nr up. 613)
 • licencja pośrednika obrotu nieruchomości (nr up. 884)
 • biegły sądowy (od 2008 r.)
 • wykładowca studiów podyplomowych
 • doświadczenia w opracowaniach nietypowych

 
mgr inż. Osiński Mirosław
Tel. 602 239 891, e-mail: mirek@osinscy.pl

 • rzeczoznawca: wycena maszyn i urządzeń; inżynieria maszyn budowlanych
 • rzeczoznawca majątkowy (nr up. 614)
 • licencja pośrednika obrotu nieruchomości (nr up. 885)
 • inspektor nadzoru budowlanego (upr. bud.)
 • absolwent studiów podyplomowych wyceny przedsiębiorstw
 • aktywny w działalności PFSRM i PTRM

 
inż. Pawski Adam
Tel. 604 980 960, e-mail: adam.pawski@wp.pl

 • rzeczoznawca: wycena ruchomości; inżynieria maszyn i urządzeń
 • biegły sądowy (od 1972 r.)
 • licencja zarządzania nieruchomościami
 • wykładowca rzeczoznawstwa
 • specjalizacja: wycena statków i urządzeń poddozorowych
 • organizacja i ekonomia podmiotów gospodarczych
 • autor publikacji zawodowych rzeczoznawstwa

 
mgr Wojciechowska Marlena
Tel. 509 500 725, e-mail: mkwojciechowska@o2.pl

 • rzeczoznawca wyceny szacunkowej maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • rzeczoznawca majątkowy
 • biegły sądowy

 
mgr Zajc Mirosław
Tel. 601 544 041, e-mail: mirekzajc@wp.pl

 • rzeczoznawca wyceny szacunkowej urządzeń przyrządów i wyposażenia
 • rzeczoznawca wyceny maszyn, urządzeń i śr. transportu
 • rzeczoznawca techniki samochodowej
 • biegły sądowy

 

Wyceny

 • ruchomości
 • podmiotów gospodarczych
 • wartości niematerialnych i prawnych

 

Technika

 • rzeczoznawstwo inżynieryjne
 • wyceny majątku ruchomego
 • doradztwo sektorowe
 • specjalizacje zawodowe nauk technicznych

 

Ekonomia

 • analizy
 • zarządzanie, organizacja i marketing
 • biznesplany
 • gospodarka finansowa

 

Projektowanie

 • procesy technologiczne
 • informatyka
 • inwentaryzacja
 • dokumentacja techniczno–ruchowa

 

Inne

 • postęp techniczny, innowacyjność oraz racjonalizacja
 • zarządzanie jakością
 • logistyka majątkowa
 • BHP i ochrona środowiska

 

SZKOLENIE W SEM

I. Programy
 1. PODSTAWOWY – dla osób nieposiadających dostatecznej wiedzy o składnikach majątkowych w obszarach kwalifikacji, podziału segmentowego, złożoności budowy, zasad gospodarki i ewidencji.
 2. POŚREDNI – uzupełniający posiadane znajomości elementarne wynikające z obszarów działalności gospodarczych lub przyswojonej literatury.
 3. UPROSZCZONY – przeznaczony dla kandydatów posiadających doświadczenie i wiedzę w obszarach aktywów majątkowych. Pakiet programowy uzupełnia wiedzę w konkretnej specjalizacji.

 

II. Systemy
 1. SEMINARYJNY (wykładowy) dla grupy uczestników min. 15 osób.
 2. ELEKTRONICZNY nauczania indywidualnego
  .

 

III. Informacje o przebiegu szkolenia
 1. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe.
 2. Uczestnicy szkolenia mają prawo do dwóch spotkań konsultacyjnych w tematach przez siebie zaproponowanych (w zakresie zaliczania programu – pakietu). Potrzebę spotkań wnosi szkolony.
 3. Po zakończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie dokumentujące realizację programu.
 4. Każdy z uczestników wykonuje opracowanie w specjalności, o którą wnosi dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Programy i tytuły opracowań mogą być dobierane przez kandydata lub określone przez Zarząd SEM.

 

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY RUCHOMOŚCI

Wymogi ustawowe i rozwój gospodarczy powodują potrzebę wyceny ruchomych środków technicznych funkcjonujących na rynku wtórnym. Gospodarka rynkowa rządzi się swoimi prawami, zaś inwestorzy dla podejmowania decyzji oczekują pomocy partnerskiej rzeczoznawcy posiadającego ogólną wiedzę ekonomiczno-techniczną przełożoną na cel wykonywanego dzieła.

Klasyfikacja środków trwałych ruchomości lokalizuje się w gr. 3 – 8 z podziałem na:

 • „3” – kotły i maszyny energetyczne,
 • „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • „5” – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe,
 • „6” – urządzenia techniczne,
 • „7” – środki transportu,
 • „8” – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

Rzeczoznawcze uprawnienia zawodowe posiadają stosowne specjalności techniczne w dziedzinie edukowanej inżynierii i opracowania procedur wycen.

Działalność statutowa SEM stanowi między innymi o nadawaniu uprawnień z tytułem rzeczoznawcy w specjalnościach ruchomych środków technicznych.

Zgromadzone materiały edukacyjne, w których opanowanie wiedzy w systemie zaocznym ścieżką internetową prowadzi do podjęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Zasada „moja praca świadczy o mojej wiedzy” kandydat przygotowuje dzieła z różnych grup rodzajowych i elektronicznie przesyła do oceny. Weryfikacja może spowodować dokonanie poprawy lub korekty. Sprawdzenie opanowania wiedzy jest prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego i wypełnieniem testu kontrolnego z dialogiem nawiązującym do wykonanych prac (ekspertyz, wycen, operatów, opinii itp.). Dyplom z nadanymi uprawnieniami kończy proces postępowania kwalifikacyjnego.

Udokumentowanie wykształcenia, form edukacji oraz doświadczenie zawodowe mają poważny udział w ocenie kandydata. Używane przeszkolenia lub uprawnienia z innych struktur bywają honorowane. Zbiór materiałów edukacyjnych SEM umożliwia podjęcie zaocznej formy szkolenia przynosząc wymagane korzyści w postaci dysponowania własnym czasem na edukację, oszczędności kosztów, samodzielną oceną prezentowanego poziomu w zawodzie, kosztów dojazdu itp. Prace można wykonywać na dowolnym rynku i również realizować zlecenia poprzez SEM, które prowadzi działalność usług technicznych. Rzeczoznawcy i inni eksperci jeśli wyrażą zgodę, są promowani przez SEM z bezpośrednimi ścieżkami kontaktowymi (e-mail, tel.) na nośnikach marketingowych.

W strukturach stowarzyszenia jest rzecznik eksperta – adwokat i mediator majątkowy – doświadczony rzeczoznawca, których funkcje dla występujących potrzeb służą ekspertom (rzeczoznawcom).

Uprawnienia wymagają spełnienia warunku członkostwa w SEM. Wzory deklaracji i wniosków są na stronie Stowarzyszenia.