Ładowanie…

Podstawowe zasady etycznego postępowania eksperta majątkowego

 1. Ekspert w obszarze majątkowym ma obowiązek przestrzegania prawa, Statutu SEM, standardów
  oraz zasad koleżeńskości wynikających w przynależności do SEM.
 2. Obowiązkiem eksperta jest dbanie o dobrą opinię środowiska zawodowego oraz o własną godność.
 3. Ekspert w swoim postępowaniu powinien cechować się rzetelnością, dokładnością, bezstronnością i profesjonalizmem. Przy opracowywaniu dzieła nie może kierować się sugestiami czy zdaniami zlecających albo osób zainteresowanych produktem finalnym jeśli byłyby one sprzeczne
  z prawem lub standardami.
 4. Obowiązuje zachowanie w poufności wszelkich informacji dotyczących Zlecającego uzyskanych
  w toku opracowywania dzieła.
 5. Podejmowanie przez eksperta wykonawstwa dzieła następuje w następstwie posiadanego przez
  niego przygotowania do realizacji tego dzieła.
 6. Ekspert powinien stale podnosić poziom swojej wiedzy zawodowej i stosować najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.
 7. Ekspert nie powinien stosować w swojej praktyce nieuczciwej reklamy i nieetycznej konkurencji.
  Konkurencyjność w obszarze usług wymusza wybór oferty taniej lecz rozsądek do kapitalizowania poniesionych nakładów winien być zachowany.
 8. Ekspert winien postępować bezstronnie i w obszarze dopuszczalności etycznej.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad sprawuje Zarząd SEM.