Ładowanie…

Ekonomiczny okres użytkowania

 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047 z późn. zm.) definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: (więcej…)

Wycena statków

 

Armatorom ku rozwadze…

 

Statek jest dużym obiektem pływającym przeznaczonym do przewozu ludzi i ładunków.

Mały statek wodny to środek techniczny zwykle bezpokładowy, z napędem wiosłowym, żaglowym lub mechanicznym. (więcej…)

Nowa rzeczywistość administratorów danych – od wejścia w życie RODO dzieli nas tylko kilka miesięcy

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. „RODO”) wejdzie w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej 25 maja 2018 roku. Przepisy rozporządzenia będą stosowane w Polsce i w pozostałych krajach UE bezpośrednio, co w praktyce oznacza, że nie wymaga ono implementacji – podstawą praw i obowiązków wynikających z przedmiotowych przepisów będzie sam akt unijny, a nie ustawodawstwo poszczególnych państw członkowskich. (więcej…)

Warsztat pracy rzeczoznawcy

Wycena wartości maszyn jest jednym z podstawowych problemów w polskiej rynkowej gospodarce, a zarazem jest  niezbędna do działań rozwojowych i gospodarczych. Właściciel lub zarządzający majątkiem stają przed problemem wyceną użytkowanych maszyn. (więcej…)

Wycena bocznicy kolejowej

Za podstawowy rodzaj wartości nieruchomości uznaje się wartość rynkową, która stanowi punkt wyjścia do negocjacji rynkowych. Jednakże dla niektórych nieruchomości ze względu na ich rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczanie nie można określić wartości rynkowej, ponieważ nie są one przedmiotem obrotu rynkowego.  (więcej…)

Zachowania rynku wtórnego

Na pytanie, ile kosztuje środek trwały nasuwa się odpowiedź – tyle ile zapłacono. Jednocześnie pojawia się wątpliwość, – może cena powinna być inna, czy ta, którą uzyskano nie jest zaniżona lub zawyżona?

Obrót rynkowy nieruchomości jest ustawowo ewidencjonowany (księgi wieczyste). (więcej…)

Maszyny i urządzenia, a nieruchomość

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych w części VI.1 określają reguły wymagane do uwzględnienia przy wycenie maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością a zatem są częścią składową nieruchomości.

Wymagane jest wskazanie kryterium, jakie stanowi podstawę uznania celowości i konieczności wyceny środka technicznego wraz z nieruchomością. (więcej…)